Aktuelt    |   Nettverket    |     Aksjoner    |     Galleri    |     Ny kunnskap    |     Kurs    |     Kontakt     |     Linker
     

 

 

 

 

NY KUNNSKAP

God overlevelse hos fiskemåker rehabilitert under Rocknes-aksjonen i 2004
Av Arnold Håland, NNI

Når det gjelder spørsmålet om rehabilitering av oljeskadet fugl er et brukbart avbøtende tiltak, er det behov for mye ny kunnskap. I forbindelse med de aksjoner som har vært gjennomført i Norge de siste 5 årene, dvs. fra Rocknes-havariet og seinere, har noen av oss hatt fokus på ulike forskningsmessige tema knyttet til denne olje-sjøfuglproblematikken.

Et av de temaene der det er et kritisk behov for ny kunnskap, er i hvor stor grad sjøfugl overlever etter rehabilitering og utsetting i det fri. Relativt lite av forskning foreligger internasjonalt, og ingenting nasjonalt. Rocknes-aksjonen gav oss derfor mulighet for å innhente ny kunnskap på dette feltet.

Oljen fra Rocknes rammet i første omgang sjø- og vannfugler i den midtre skjærgården like ved Bergen, og i stor grad ærfugl og ulike måkearter, men også en art som stokkand som finnes vanlig i det marine miljøet om vinteren. For en av måkeartene, fiskemåke Larus canus, fikk vi fanget inn så pass mange oljeskadete individer at det ble lagt et grunnlag for en overlevelsesstudie. For å styrke prosjektet faglig ble det i det samme området fanget inn like mange fiskemåker, uskadde og uten olje, til en kontrollgruppe. Alle ble individmerket og alle ble sluppet i sine vinterområder sentralt i Bergen. Resultatene er klart lovende ettersom vi fant at like mange oljeskadde måker som måker i kontrollgruppen ble registrert høsten og vinteren etter, dvs. i det første året etter oljeskaden.
Detaljer i dette prosjektet kan du lese i Håland & Mjøs (2006 - i NNI-Rapport 160 - vedlagt). Rapporten har også referanser til andre studier som går på overlevelse av oljeskadet fugl, uten at vår drøfting er uttømmende.


  • Rocknes- aksjonen 2004, aksjon "rein fugl" [Les mer ]
  • Håland, & Mjøs (2006), NNI-Rapport 160. [Last ned .pdf]

 


Foto: Martin Zeiffert/Kystverket


Foto: LN-HTD/Kystverket

     


© Norwegian Oiled Wildlife 2009

Linker