Aktuelt    |   Nettverket    |     Aksjoner    |     Galleri    |     Ny kunnskap    |     Kurs    |     Kontakt     |     Linker
     

 

 

 

 

NETTVERKET

NOW! ble formelt opprettet 10. mars 2009 og opererer nå etter følgende vedtekter:
For oversikt over partnere i nettverket, se linker

1 Navn
Norwegian Oiled Wildlife Network (NOW). På norsk: Nettverk for oljeskadd vilt.

2 Visjon
Gjennom samarbeid mellom næringslivsaktører, offentlige og private fagmiljø, samt frivillige organisasjoner, sikre at oljeskadd vilt blir ivaretatt under og etter oljesøll og at beredskap for dette blir en del av den offisielle oljevernberedskapen i Norge. NOW har som utgangspunkt at arbeid og innsats for å forhindre alle former for oljesøl i marine og limniske miljø er av grunnleggende betydning for å hindre skader på viltet.

3 Formål
- Styrke og koordinere nettverkets innsats for bedret oljevernberedskap, med hovedvekt på rehabilitering av oljeskadd vilt.
- Samordne nettverkets arbeid overfor oljenæringen, skipsnæring, forvaltningsmyndigheter og politiske organer for bedret oljevernberedskap med spesiell vekt på å unngå skade på viltet.

4 Organisasjonsform
Som nettverk er NOW et koordinerings- og samarbeidsorgan mellom tilsluttede parter, hvor de enkelte parter selv utpeker sine representanter for daglig og løpende aktivitet i nettverket. Nettverkets hovedoppgave skal være å koordinere partenes samlede innsats for å oppnå felles mål gjennom felles arbeid, eller ved anbefalinger til de enkelte partnere, tilpasset det som til en hver tid i sum antas å gi best resultat. NOW har ingen instruksjonsmyndighet over for den enkelte partner i nettverket. Den enkelte partner står fritt til å henvende seg til myndigheter eller andre aktører på eget initiativ, men det bør tilstrebes en mest mulig samordnet opptreden i saker som nettverket arbeider med. Avvikende syn og interesser på ett felt må ikke føre til redusert samarbeid på områder der det er enighet. Når det er hensiktsmessig, kan representanter fra råd, arbeidsutvalg eller en av nettverkspartnerne gis en ledende rolle.

5 Styringsform
Rådsmøtet er det økonomisk og politisk styrende organ av NOW. Rådsmøtet avholdes hvert år og er åpent for alle partnere. Stemmeberettigede er én representant fra hver av nettverkets partnere, og partnerne har én stemme hver på Rådsmøtet. Rådsmøtet er beslutningsdyktig når halvparten av medlemspartnerne er representert. Avgjørelser fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har rådsleder dobbeltstemme. Innkalling til Rådsmøtet, med saksliste, skal sendes alle partnere seinest 4 uker før rådsmøtet avholdes.
Rådsmøtet velger rådsleder og Arbeidsutvalg (AU). Rådsleder er leder i AU. Rådsmøtet oppnevner også eventuelle andre utvalg som har ansvar for å gjennomføre rådsmøtevedtak og følge opp løpende saker. Rådsmøtet bestemmer funksjonstid for rådsleder, AU og andre utvalg. Rådsmøtet er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av budsjett og årsregnskap. Rådsmøtereferat sendes alle stemmeberettigede møtedeltakere med to ukers kommentarfrist før endelig referat er gyldig som arbeidsgrunnlag.

Fellesmøte avholdes hvert halvår og er basis for NOWs prioriterte, praktiske aktiviteter.  Møtene er åpne for alle som vil bidra til å realisere NOWs visjon. Dette omfatter også myndigheter og næringsliv/industri.


6 Partnerskap
Partnerskap i nettverket kan søkes av frivillige organisasjoner (NGO'er), og biologiske fagmiljøer som arbeider med dyrevelferd/vilt og oljevern. Det oppnås ved å slutte seg til nettverkets vedtekter, og søknad må godkjennes gjennom vanlig flertallsavgjørelse av rådsmøtet eller gjennom skriftlig henvendelse til alle stemmeberettigede i nettverket. Partnerskap gjelder inntil skriftlig utmelding foreligger. Bransjetilknyttede aktører kan søke om assosiert partnerskap. Disse har ikke møterett på rådsmøtet.

7 Økonomi
NOW skal så langt mulig drives ved hjelp av eksterne midler, herunder driftsstøtte og prosjektmidler. Partnere kan bidra økonomisk etter eget ønske.

8 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan vedtas av rådsmøtet med minst 2/3 flertall blant NOWs partnerne. Forslag til vedtektsendringer skal forelegges partnerne minst 3 uker før Rådsmøtet.

9 Oppløsning
NOW kan oppløses ved rådsmøtevedtak med 2/3 flertall blant NOWs partnere. Organisasjonens midler tilfaller da et formål som fremmer NOWs forml.

 


Foto: Martin Zeiffert/Kystverket


Foto: LN-HTD/Kystverket

     


© Norwegian Oiled Wildlife 2009

Linker