NOW-Research Center
Norwegian Pages 
 
     

 

 

 

 

 

 

AKTUELT

Skadeomfanget øker på vestsiden av Ytre Oslofjord
21. februar 2011

Nye opplysninger om oljeskadet sjøfugl har kommet utover mandagen. SNO, som har fått tillatelse til å avlive de oljeskadete sjøfuglene, melder om over 250 oljeskadete fugler langs Vestfoldkysten og antar et større skadeomfang. DNs siste oversikt oppgir opp mot 400 oljeskadete sjøfugl, basert på feltarbeid gjennomført på søndag.

Oljen har siden havariet vært i driv i kyststrømmen (jfr. kart hos Kystverket), og nye konsentrasjoner av sjøfugl vil nok bli rammet. Det skal ikke mange tonn med tungolje til på feil sted før et stort antall sjøfugl oljeskades. Særlig konsentrasjoner av marine dykkender (ærfugl mest aktuelt, men også kvinand, siland og havelle) kan erfare stort skadeomfang pga relativt små mengder olje. Det skal ikke mye til før dette omfatter tusentalls fugler og havariet av Godafoss blir raskt en ny negativ effekt på kystens sjøfugler, jfr. DNs oppdaterte tall. Kyst- og sjøfugler knyttet til kysten av Vestfold - Telemark rammes nå på nytt, 1 ½ år etter FullCity-havariet. Skadeomfanget ligger på rundt 10 %, noe som må antas å være et minimum.

Mye olje er observert i iskanten langs Vestfoldkysten. Sjø- og kystfugl bruker ofte denne kantsonen, ofte raster fuglene på iskanten og oljen her er absolutt en risikosone. Vanskeligheter med opptak av oljen vil nok medføre større skadeomgang i slike områder. Ellers er oljen observert utenfor Jomfruland – dvs. nå er det olje i de samme kyststrøkene som ble rammet av olje fra FullCity i august 2009.

Kuldegrader i kystområdet, mellom -4 til -8 0C de kommende døgn, gjør at oljeskadet fugl svekkes relativt raskt og gjør fangst og rehabilitering mindre aktuelt. Mye is gjør også eventuelle fangstforsøk vanskeligere. Uten aktivt søk og fangst av et godt omfang er avliving den aktuelle opsjonen DN har tatt i bruk. Pr i dag har ikke Norge noe oppgående og koordinert og samlet miljø for å ivareta et fangst & rehabilitering.


Begrenset skade på sjøfuglene

21. februar 2011

Kyststrøm og virkninger av vannmassene fra Glomma førte deler av oljesølet fra Godafoss rett over ytre Oslofjorden og inn i skjærgårdsmiljøet i Vestfold, med så langt begrenset påslag i den ytre skjærgården i Hvaler, Østfold. SNO rapporter om lite oljeskadet sjøfugl, basert på sjøoppsyn både på Østfoldkysten og i Vestfold i helgen. Kaldere vær gir mer is lang kysten og mye av oljen er nok fanget i is, noe som gir særlige utfordringer for både oppsyn og opprydding.

Færre enn 10 sjøfugler er så langt funnet døde i Vestfold, og ca 20 i Østfold, i Hvalerområdet. Antallet vil nok øke noe etter hvert, men langvarig isdekke kan også føre til at døde fugler lettere forsvinner og derved vanskeligere å dokumentere.

Marine dykkender, med ærfugl som den vanligste arten, er mest utsatt i de aktuelle kystavsnitt, sammen med stormåker (gråmåke og svartbak), storskarv og teist. Fuglesamfunn og arter som er utsatt for oljeskader på denne delen av Skagerakkysten er lignede hva vi opplevde med Rocknes- og Serverhavariene (vinter 2004 og 2007). FullCity, som rammet Telemark-kysten sommertid i august 2009, påførte lokalt hekkende arter en god del skade, spesielt ærfugl. Er vi heldig blir skadeomfanget fra Godafoss-havariet begrenset i forhold til Rocknes- og Server-sølet. Kilde: Kystverket og DN.


Containerskip på grunn i marin nasjonalpark i Østfold
18. februar 2011

Så skjedde det igjen. Containerskipet «Godafoss» grunnstøtte i går kveld, den 17. februar 2011, nærmere bestemt på kysten av Østfold, i skjærgården ved ytre Hvaler. Skipet var på vei ut fra Fredrikstad havn og hadde nettopp latt losen gå fra borde. Skipet har kontinuerlig lekket olje siden det gikk på grunn og hadde 800 tonn bunkersolje (tungolje) om bord før grunnstøtingen.
I formiddag er flere oljeflak observert utenfor kysten og kartleggingsarbeidet pågår. Det er påvist hull i flere tanker midtskips, som samlet hadde ca 500 tonn av bunkersen, fordelt på 2 hovedtanker. Godafoss er 165 m langt, 28 meter bredt og på 17 042 dødvekttonn (DWT). Skiper er relativt nytt, bygget i 1995.

Flere oljeflak er i drift og de første landspåslag ble rapportert for kort tid siden. Havaristen pumpes for olje og det er derfor usikkert hvor mye som etter hvert havner i sjøen. Den første lensen var på plass rundt skipet 0200 i natt og en ytre lense er også kommet på plass etterhvert. Om disse hindrer videre spredning av tungolje fra skipet er uklart.

Hvaler nasjonalpark
Havaristedet ligger i Hvaler nasjonalpark, en marin nasjonalpark som ble opprettet i 2009, som eneste norske marine nasjonalpark så langt. Østfoldkysten i dette området er relativt rik på sjøfugl, blant annet mye marine dykkender som ærfugl (spesielt i myteperioden på seinsommeren) og svartand (i trekktiden). Hvor mye sjøfugl som befinner langs dette kystavsnittet er ikke kjent, og oljeskade på sjøfugl vil helt sikkert inntreffe, men omfanget gjenstår å se. Vær og vindforhold i området er bra, så opprydding og opptak av olje på sjøen bør ha gode muligheter for å bidra til å redusere skadeomfanget.
Aksjonen ledes av Kystverket og du kan følge aksjonsarbeidet på:.www.kystverket.no

Om det blir aktuelt med fangst og rehabilitering av oljeskadet fugl gjenstår å se, men lokale krefter er allerede i arbeid. Omfanget av sjøfuglskadene vil nok være et moment før en offisiell aksjon settes i gang – og de nødvendige fasiliteter må også være tilgjengelig. En del utstyr finnes fra tidligere aksjonsarbeid, seinest supplert under arbeidet med FullCity-havariet i august 2009.


Kompetansesenter
5. januar 2010

Med basis i et omfattende fagarbeid de siste 5 årene, med oppstart under Rocknes-aksjonen vinteren 2004, har fagbiologer fra NNI og SWAN, i samarbeid med andre, høsten 2009 opprettet et eget kompetansesenter for tema oljeskadet fugl under navnet .NOW-Research Center. Senteret er lokalisert i Bergen og samlokalisert med fagmiljøene i SWAN og NNI. Etablering av NOW-RC er basert på allerede mye utført faglig arbeid og det har vært et klart behov for en ny organisasjonsmodell.

På denne nettsiden vil vi etterhvert presenterere informasjon om temaet, både nytt fra eget FoU-arbeid og nytt fra utlandet. NOW-RC partnere vil også ha fokus på utvikling og gjennomføring av kurs om oljeskadet vilt og alle muligheter som ligger innen feltet rehabilitering av oljeskadet vilt. Informasjon til bransje og myndigheter ligger også inne som en viktig del av vårt arbeidsfelt.


 Ærfugl
Ærfuglen er den vanligste av sjøfuglene i kyststrøkene i
Østfold og Vestfold. Foto: A.Håland


Frakteskipet Godafoss på grunn
Frakteskipet Godafoss på grunn i Hvaleskjærgården på Østfoldkysten17. februar 2011.


Oljepåslag etter Serve-rhavariet 2007. Foto: A. Håland


Lett oljeskadet havelle. Foto: A. Håland

     

© Norwegian Oiled Wildlife Research Center 2009 - 2011. Hosting: Hult IT AS